Projekter hos AOF

Vi har hos AOF mange projekter og samarbejder, som vi er stolte af. Her på siden kan du læse mere om vores igangværende projekter og samarbejder.

Vidste du, at AOF danner partnerskaber med mange forskellige aktører?

Mange af vores aktiviteter og tiltag sker i samspil med anerkendte og dygtige sam­ar­bejds­part­ne­re med henblik på at oplyse og uddanne befolkningen gennem et mangfoldigt tilbud af landsdækkende og lokalt forankrede projekter.

Projekt Styrket Indsats (PSI)

Projekt Styrket Indsats er en landsdækkende indsats målrettet ledige og beskæftigede. Projektet er et samarbejde mellem fagforbund, a-kasser, ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tio­ner, Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion, KL og AOF. Hensigten er at styrke deltagernes almene færdigheder, så de kan blive bedre til at læse, skrive, regne og bruge IT. Det er et tilbud til virksomheder, til­lids­re­præ­sen­tan­ter, fagforeninger, a-kasser og jobcentre, så de bliver bedre til at spotte, informere, motivere og uddanne målgruppen inden for Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning (FVU) og Ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU).

Projekt Styrket Indsats har indtil videre bestået af tre runder, som sammenlagt siden 2018 har hjulpet mere end 50.000 ledige og beskæftigede med et kompetenceløft. Håbet er, at flere får lyst til ef­ter­ud­dan­nel­se, så projektet gavner både virksomheder og den enkelte deltager. PSI er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under "Puljen til en styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage".

Kompetenceafklaring af valgte og ansatte i 3F og Dansk Metal

De almene kompetencer er kommet på dagsordenen, og ønsket om opkva­li­fi­ce­ring stiger. AOF har siden 2018 samarbejdet med 3F om kom­pe­ten­ce­af­kla­ring af deres valgte og ansatte. Der er gennemført afklaring i over 30 afdelinger, og produktet er blevet udviklet af flere omgange. Siden er Dansk Metal også hoppet med ombord og er i fuld gang med kom­pe­ten­ce­af­kla­ring i alle deres afdelinger. Mange afdelinger har et ønske om at forbedre deres digitale kompetencer. 79% har i pilotprojektet svaret ja til ønsket om at blive opkvalificeret i IT, og derfor har AOF skræddersyet et online setup til FVU Digital

Projektet har fokus på at hjælpe den daglige ledelse med at prioritere ef­ter­ud­dan­nel­se, og tilfredsheden har været stor. Omfanget har bredt sig til at omfatte le­del­ses­spar­ring m.m., og der er stort potentiale til at levere mere og andet også. Et landsdækkende team med 8 specialiserede AOF-konsulenter varetager opgaven, og det er muligt at kopiere produktet til andre faglige organisationer, fordi produktet er enkelt og smidigt. 

Har din fagforening også brug for kom­pe­ten­ce­af­kla­ring? Kontakt os på 41887770.

Seniorsprint

Som ledig over 50 år har man en masse at byde ind med på ar­bejds­mar­ke­det. Derfor har AOF i samarbejde med a-kasserne i 3F og FOA startet projektet Seniorsprint, hvor medlemmernes muligheder bliver udforsket i fællesskab. På den måde kan de blive hjulpet godt på vej til deres næste job. Alder er ikke nødvendigvis en stopklods, og projektet er en stor succes hos medlemmerne. Det viser tallene i hvert fald, hvor 69% af deltagerne i Seniorsprint er i job efter tre måneder. 

Målet er at sikre, at flere seniorer bliver længere tid på ar­bejds­mar­ke­det. I evalueringen af projektet bliver særligt AOF's underviseres tilgang og opbygning af fællesskab fremhævet positivt. Noget som er helt særligt for den folkeoplysende pædagogik og noget, som deltagerne mener skaber motivation. På kurset får deltagerne bl.a. styr på CV, ansøgninger og joblog. Der er også hjælp til IT og digitale værktøjer samt overblik over muligheder for ef­ter­ud­dan­nel­se. 

Spot på ordblindhed og digitale evner hos DSB Vedligehold

AOF har flere gange samarbejdet med DSB Vedligehold i forhold til at opkvalificere deres medarbejdere. 

I første omgang stod AOF for at screene DSB Vedligeholds medarbejdere for ordblindhed. Herefter tilrettelagde AOF ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU) for de medarbejdere, der havde brug for det.

I 2023 har der været fokus på at opkvalificere medarbejdernes digitale evner. Det har været en stor succes for både DSB Vedligehold og AOF. 

Du kan læse en historie om samarbejdet her.

Danskundervisning for tosprogede i Servicebranchens Arbejdsgiverforening 

Ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne oplever et stigende behov for at opkvalificere deres medarbejderes dansksproglige kompetencer. Kommunikation på dansk efterspørges nemlig ofte af kunderne og er mange steder et underliggende krav i kontrakterne. Derfor samarbejder AOF med medlemmer af Ser­vi­ce­bran­chens Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning (SBA) om at levere dan­skun­der­vis­ning i FVU Start til deres tosprogede ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­re.

AOF hjælper virksomhederne med alt det praktiske og sørger for en brancherettet og relevant dan­skud­dan­nel­se for medarbejderne. Samarbejdet har vist sig at være en stor succes, og det har aldrig været nemmere at sende medarbejdere til dan­skun­der­vis­ning i arbejdstiden.

Du kan se, hvilke muligheder du har som virksomhed her.

Opkvalificering i dansk som andetsprog hos Scandic

AOF har i samarbejde med Scandic udviklet opkva­li­fi­ce­rings­for­løb til deres tosprogede medarbejdere, så de i lavsæsonen kan udvikle deres sprog­kund­ska­ber i trygge rammer. Det har både for­ret­nings­mæs­si­ge og personlige fordele for Scandic og deres medarbejdere. AOF rykker ud på Scandics hoteller i Kø­ben­havns­om­rå­det i arbejdstiden og underviser de tosprogede medarbejdere i FVU-start eller FVU-engelsk.

Kur­sus­for­lø­be­ne varer 4 uger, og ifølge distrikt direktør Ole Høgh er dette tiltag medvirkende til, at Scandic nu i langt højere grad kan fokusere på fastholdelse af deres medarbejdere i de stille perioder.

Du kan læse en historie om samarbejdet lige her.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

AOF tilbyder STU (Særlig Tilrettelagt Ung­doms­ud­dan­nel­se) for unge i alderen 16-25 år på Toldbodhus skole i Svendborg. Her får de unge både undervisning i kreative og almene fag, og undervisningen foregår på små hold med plads til meget individuelle ud­dan­nel­ses­for­løb.

Vi tager udgangspunkt i det, den enkelte kan og ønsker for fremtiden. Vi planlægger STU-forløbet ud fra den unges ønsker og kompetencer. Det vil sige, at forløbet skræddersys til den enkelte.

Vi hjælper den unge til et mere selvstændigt voksenliv. Der er både mulighed for at modtage undervisning i almene fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, samtidig med at man kan prøve kræfter med kreative håndværk.

Du kan se meget mere om hvad STU er lige her.

EU-oplysende aktiviteter

AOF arbejder med at oplyse om EU gennem forskellige initiativer, som bl.a. tæller podcast, teater og debatter.

Vi har blandt andet noget om: 

  • Ungdommens Eu­ro­pa­kon­fe­ren­ce
  • Vores podcast med fokus på EU
  • Debatteater 
  • Debatmøder 

 

Læs mere om vores EU-aktiviteter lige her.

Skal vi lave et projekt sammen?

Skal vi lave et projekt sammen?

Hvis du er i en virksomhed, fagforening, a-kasse eller kommune, som har behov for sparring omkring uddannelse, så tøv ikke med at tage kontakt til os. AOF løser opgaver for en bred vifte af samarbejdspartnere om kompetenceafklaring, opkvalificering af almene kompetencer og branchespecifik uddannelse.

Send os en mail her