Han­dels­be­tin­gel­ser. Opdateret 26. februar 2024.

Kon­tak­top­lys­nin­ger

AOF Danmark
CVR: 31460115
Molestien 7, 2450 København SV.
aofdk@aof.dk
41 88 77 70

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse indenfor 72 timer på hverdage.

Generelle retningslinjer

Følgende han­dels­be­tin­gel­ser gælder ved køb på aof.dk.

Denne butik anvender NETS. Betaling med kreditkort og mobilepay i denne webshop er derfor sikret og certificeret af VISA og Mastercard. Det betyder blandt andet, at det kun er dem, der modtager og validerer din godkendelse af købet. AOF modtager kun oplysninger relateret til selve købet, og oplysning om at der er betalt.

Betaling

Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtager vi ikke den fulde betaling rettidigt, vil pladsen blive frigivet.

Der er mulighed for en eller flere af følgende betalingsmåder

Her på hjemmesiden:

 • Kortbetaling eller Mobilepay
  Ved betaling på nettet anvendes NETS, der er garant for nem og sikker betaling. Der skal bruges MitID og 3D secure ved betaling af beløb over ca. 250 kr. og lejlighedsvist ved mindre køb.
 • Beløbet trækkes med det samme.
 • Du kan læse mere om reglerne for dit specifikke kort hos din kortudsteder.
 • Efter gennemført køb vil du modtage en e-mail med til­mel­dings­be­kræf­tel­se.

Ved henvendelse til lokalt AOF kontor:

Det er forskelligt hvilke be­ta­lings­mu­lig­he­der der er på forskellige kontorer.

 • Med FIK ind­be­ta­lings­kort, FIK +71
  Der udsendes en re­ser­va­tions­be­kræf­tel­se på mail umiddelbart efter tilmeldingen – samt en faktura med FIK nummer, der skal indbetales på. Der udsendes først egentlig til­mel­dings­be­kræf­tel­se, når betaling bliver registreret.
  Har du valgt FIK som be­ta­lings­me­to­de, vil du hos nogle AOF kontorer først modtage ind­be­ta­lings­kor­tet, når kurset bliver sat i gang.
  FIK fremsendt pr. e-mail kan kun bruges til netbank. Hvis du ønsker, at få ind­be­ta­lings­kor­tet fremsendt med brevpost, skal du oplyse det ved tilmeldingen.

 • Kontant/betalingskort på det lokale AOF kontor
  Kontakt evt. din lokale AOF afdeling og hør, om betaling er mulig ved fremmøde.

 • Indbetaling via netbank som kon­to­over­før­sel
  Vær opmærksom på, at den type betaling typisk skal være efter aftale med den lokale AOF afdeling, og at du skal angive de oplysninger, som afdelingen skal bruge. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af ind­si­gel­ses­ord­nin­gen. 

Husk altid din til­mel­dings­be­kræf­tel­se ved kursets eller arrangementets start. En bekræftelse på mobilen vil være tilstrækkeligt.

Ved alle kortbetalinger fremgår pris tydeligt i be­ta­lings­vin­du­et, inden du trykker OK. Prisen inkl. gebyr vist i NETS vinduet er altid den gældende pris.
(Se dog afsnittet "Udgifter til materialer" herunder)

AOF tager ikke kortgebyrer. Vi er momsfritaget, bortset fra erhvervskurser.

Aflysninger

Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset/arrangementet, forbeholder AOF sig retten til at aflyse det. Ved aflysning vil et eventuelt indbetalt beløb blive fuldt returneret til dig. I stedet for eventuel aflysning af kurset/arrangementet kan startdato ændres. Du vil så få besked og har mulighed for at afmelde dig med fuld til­ba­ge­be­ta­ling ligesom ved aflysning.

Ændringer i afholdelse

Ændringer i un­der­vis­nings­gan­ge­ne (fx sygdom hos underviseren) bliver udmeldt via sms og/eller e-mail. Derfor beder vi dig oplyse mobilnummer og/eller e-mailadresse ved tilmelding. Den tabte un­der­vis­nings­gang lægges så vidt muligt til i form af forlængelse af kurset. Hvis vi ikke kan nå at afholde aflyste mødegange indenfor den givne sæson, kan du miste op til en mødegang, uden at vi tilbagebetaler en del af kursusgebyret.

Force Majeure

Vi tager forbehold for Force Majeure.

Fortrydelse og afmelding

AOF’s kurser/arrangementer falder inden for følgende undtagelse til for­try­del­ses­ret­ten, og disse aftaler kan som udgangspunkt ikke fortrydes: Levering af ydelser i form af forplejning eller fritidstilbud, når datoen eller perioden er aftalt.

Du kan dog få refunderet din betaling ved afmelding indtil 10 dage før start, medmindre andet er oplyst. Ved afmelding opkræves et eks­pe­di­tions­ge­byr på 100 kr. Ved afmelding senere end 10 dage før kursusstart refunderes intet uanset årsag. 

Manglende fremmøde giver ikke ret til til­ba­ge­be­ta­ling.

For at afmelde dig kan du sende en mail til den afdeling, hvor du har gennemført din tilmelding.

Billetkøb til foredrag og ekskursioner på fastsatte datoer er bindende og kan ikke fortrydes.

Handicap/spe­ci­a­lun­der­vis­ning

Ved deltagelse på små hold med handicap/spe­ci­a­lun­der­vis­ning skal deltagerne ifølge fol­ke­op­lys­nings­lo­ven skriftligt erklære sig berettiget til handicap/spe­ci­a­lun­der­vis­nin­gen i det konkrete emne. Erklæringen skal afgives til underviseren ved kursets start.

Nedsat kursuspris

Til­skud­s­stør­rel­sen fastsættes af den enkelte kommune. Den nedsatte kursuspris gælder for pensionister, ef­ter­løns­mod­ta­ge­re, arbejdsledige og/eller SU-modtagere/lærlinge. For at modtage tilskud, skal man være bosiddende i den kommune, som kurset eller foredraget afholdes i. Det er en generel forudsætning, at man i disse tilfælde på anmodning underskriver en tro- og loveerklæring eller indsender dokumentation for sin status. Kommunen giver tilskud til deltagelse på hold, der afvikles under Lov om støtte til Folkeoplysning.

Vi refunderer ikke differencen til den fulde betaling, hvis det efterfølgende viser sig, at kursisten ikke har været opmærksom på muligheden for at få rabat. Kursister, som uretmæssigt tilmelder sig på nedsat pris, vil blive opkrævet for differencen + eks­pe­di­tions­ge­byr på 80 kr.

Pligt for udenbys deltagere til at oplyse cpr-nr.

En deltager, som melder sig til et kursus/arrangement i en anden kommune end bopælskommunen, har ifølge fol­ke­op­lys­nings­lo­ven som betingelse for deltagelse pligt til at oplyse sit fulde personnummer til AOF.

Udgifter til materialer

Udgifter til materialer f.eks. bøger, fotokopier og andet un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le anskaffes i samråd med underviseren og betales af deltagerne. Pensionister, ef­ter­løns­mod­ta­ge­re, ledige og studerende, der går til nedsat pris, skal stadig betale hele ma­te­ri­aleud­gif­ten.

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser/arrangementer skal som udgangspunkt ske til den AOF afdeling, som udbyder kurset/arrangementet. Dog kan underviserens telefonnummer eller e-mail nogle gange være sat på som kontakt under kur­sus­be­skri­vel­sen.

Hvilken afdeling, der udbyder det enkelte kursus/arrangement kan ses på kur­su­sover­sig­ten på aof.dk, i til­mel­dings­be­kræf­tel­sen eller i mar­keds­fø­rings­ma­te­ri­a­le.

Re­k­la­ma­tions­ret

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års re­k­la­ma­tions­ret. Men er du ikke tilfreds med kurset/arrangementet, kan du naturligvis kontakte os på aofdk@aof.dk eller 41 88 77 70 straks.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte AOF på aofdk@aof.dk eller 41 88 77 70. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

For at kunne klage skal ydelsen have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr.

Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag - uanset beløbets størrelse. Læs mere her.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

Per­son­da­ta­po­li­tik

Du kan læse vores per­son­da­ta­po­li­tik her.