AOF Danmarks vedtægter

Her kan du læse AOF Danmarks vedtægter gældende fra 11. april 2024.

§ 1: NAVN, JURIDISK STILLING OG HJEMSTED

Stk. 1
AOF Danmark er et op­lys­nings­for­bund, der har juridisk status som en medlemsbaseret forening, der har en sammensat or­ga­ni­sa­tions­struk­tur, hvori indgår Landsforbundet, AOF Regioner, andre lokale AOF enheder og de i § 9 stk. 8 etablerede selskaber. Alle disse er selvstændige juridiske personer, der indgår i den samlede or­ga­ni­sa­tions­struk­tur.

Stk. 2
AOF Danmark har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2: FORMÅL

Stk. 1
AOF Danmark skal gennem sin virksomhed i over­ens­stem­mel­se med de grundlæggende værdier: lige ret, lige værd og lige muligheder for alle, virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, herunder om det internationale samarbejdes betydning.
AOF Danmark skal på samme grundlag medvirke til en udbredelse af og aktiv deltagelse i demokratiet.

Stk. 2
Formålet søges bl.a. opfyldt gennem central indsats i AOF Danmark såvel som gennem AOF’s regionale og lokale enheder og selskaber ved:

• At understøtte den enkeltes muligheder for at kunne fungere på ar­bejds­mar­ke­det
• At fremme grund-, efter- og vi­de­reud­dan­nel­se af unge og voksne
• At sikre det almene kompetenceløft
• At udvikle, gennemføre og fremme tilbud om folkeoplysning til alle borgere i hele landet
• At fremme debat om væsentlige samfundsemner
• At fremme kulturelle aktiviteter
• At fremme et struktureret samarbejde med med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i forhold til AOF’s virke
• At organisere en sammenhæng mellem lokal forankring og central koordinering i udviklingen af AOF


§ 3: MEDLEMMER OG PARTNERE

Stk. 1
Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion (FH) og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er fødte medlemmer.

Stk. 2
Andre organisationer eller institutioner kan optages som medlemmer efter beslutning af Ho­ved­be­sty­rel­sen. Samtidig træffes aftale om deres med­lem­s­kon­tin­gent til AOF Danmark, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 3
Andre organisationer eller institutioner kan optages som partnere efter beslutning af
Ho­ved­be­sty­rel­sen. Samtidigt træffes beslutning om deres part­ner­skabs­kon­tin­gent til AOF Danmark, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 4
Medlemmer i medfør af § 3, stk. 2, og partnere i medfør af stk. 3, kan udmeldes skriftligt med ét års varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 4: KONTINGENT

Stk. 1
Medlemmer og partnere, jf. § 3, betaler et kontingent til AOF Danmark, der til enhver tid fast-sættes efter aftale med Ho­ved­be­sty­rel­sen.

Stk. 2
AOF Regionerne samt de andre lokale enheder og etablerede selskaber, jf. § 9, stk. 1, 7 og 8, samt selvejende institutioner, jf. § 10, stk. 1, betaler et årligt kontingent til AOF Danmark som en procentdel af deres lønsum det foregående år.

Stk. 3
Ho­ved­be­sty­rel­sen beslutter efter indstilling fra For­ret­nings­ud­val­get den årlige procentdel, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 4
Alle enheder, jf. § 9 og 10 skal hvert år, senest 1. maj fremsende til AOF Danmark
• kopi af SKAT’s ”Sumoplysninger for virksomhed” til brug for fastsættelse af kontingent, jf. stk. 2
• kopi af reviderede årsregnskaber og for lokale enheder, hvortil der ikke har krav om revision indsendes årsregnskabet.

§ 5: IN­DRAP­POR­TE­RING

Stk. 1
Alle enheder jf. §9 og 10 skal hvert år, senest 1. maj fremsende in­drap­por­te­ring af un­der­vis­nings­lek­tio­ner jf. bekendtgørelse for Op­lys­nings­for­bun­de­nes Fællesråd om fordeling af ud­lod­nings­mid­ler

Stk. 2
Alle medlemmer og partnere jf. §3 stk. 1-3, skal hvert år, inden udgangen af juni måned fremsende in­drap­por­te­ring af un­der­vis­nings­lek­tio­ner i forhold til en af AOF Danmarks udarbejdet og udsendt blanket.

Stk. 3

Alle AOF Regioner skal sikre løbende og rettidig in­drap­por­te­ring til AOF Danmark i forhold til landsdækkende samarbejder med med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner mv. i henhold til standarder udarbejdet af eller for AOF Danmark til dette arbejde.

Stk. 4
Alle AOF Regioner og AOF Afdelinger skal løbende fremsende til AOF Danmark, referater fra be­sty­rel­ses­mø­der samt indkaldelse til re­præ­sen­tant­skabs­mø­de/årsmøde.

§ 6: HO­VED­BE­STY­REL­SE

Stk. 1
Ho­ved­be­sty­rel­sen er AOF Danmarks øverste myndighed.

Stk. 2
Ho­ved­be­sty­rel­sen træffer beslutning om AOF’s politiske og strategiske linje og har det vedtægts- og for­e­nings­mæs­si­ge ansvar for den samlede organisation samt det økonomiske ansvar for Landsforbundet. Ho­ved­be­sty­rel­sen sætter den strategiske retning for organisationen, herunder i forhold til ambitioner, mål og retning.

Stk. 3
Ho­ved­be­sty­rel­sen kan, med respekt af gældende lovgivning, træffe generelle beslutninger, der er gældende for hele organisationen, herunder AOF Regionerne, de andre lokale enheder herunder, men ikke begrænset til:
• overordnet ud­vik­lings­stra­te­gi
• landsdækkende me­d­ar­bej­der­ove­renskom­ster
• fælles brand- og designmanual, herunder AOF’s logo
• fælles AOF- hjemmeside og nødvendige administrative systemer/procedurer

Stk. 4
Ho­ved­be­sty­rel­sen består af:
1. 2 medlemmer udpeget af hver af de i § 3, stk. 1 nævnte med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner
2. 2 medlemmer udpeget af hver af de øvrige med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner jf. §3 stk. 2, der har mere end 70.000 medlemmer
3. 1 medlem udpeget af hver af de resterende med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner jf. §3 stk. 2
4. Formand og næstformand fra AOF Regionerne
Udpegning i forhold til pkt. 1-3 sker for 2 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted

Stk. 5
De medlemmer af Ho­ved­be­sty­rel­sen som er udpeget i henhold til stk. 4, nr. 1-2 vælger i blandt sig en formand og en næstformand for AOF Danmark.

Stk. 6
Formand og næstformand for AOF Danmark er ansvarlige for at drive arbejdet i ho­ved­be­sty­rel­sen, og understøttes i dette arbejde af for­ret­nings­ud­val­get og AOF Danmarks direktør.

Stk. 7
AOF Danmarks direktør deltager uden stemmeret i Ho­ved­be­sty­rel­sens møder.

Stk. 8
Formanden for Ho­ved­be­sty­rel­sen kan beslutte at invitere gæster til at overvære møder i Ho­ved­be­sty­rel­sen.

Stk. 9
I tilfælde af forfald, der ikke er forbigående, gælder følgende:
1. ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted og der foretages valg af en ny næstformand efter stk. 5
2. ved næstformandens forfald foretages valg af ny næstformand efter stk. 5
3. hvis et medlem udpeget efter stk. 4, nr. 1-3 har forfald udpeger den med­lem­sor­ga­ni­sa­tion, der har udpeget vedkommende et nyt medlem
4. hvis medlemmer omfattet af stk. 4, nr. 4 har forfald træder AOF Regionens nye formand hhv. næstformand i vedkommendes sted

Stk. 10
Ordinært ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de afholdes mindst 2 gange årligt. Ordinære ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­der indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Ho­ved­be­sty­rel­sen fastsætter i øvrigt selv sin for­ret­nings­or­den.

Stk. 11
For­ret­nings­ud­val­get kan indkalde til yderligere ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­der og skal indkalde, såfremt mindst 1/3 af Ho­ved­be­sty­rel­sens medlemmer, begærer dette med angivelse af motiveret dagsorden. Mødet skal afvikles senest 3 uger efter, at begæringen er fremsat.

Stk. 12
Ho­ved­be­sty­rel­sen træffer beslutning med stemmeflerhed blandt de til­ste­de­væ­ren­de medlemmer. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 13
Ho­ved­be­sty­rel­sen vælger hvert år en statsau­to­ri­se­ret eller registreret revisor. AOF Regioner og andre lokale enheder skal anvende samme revisor.

Stk. 14
For­valt­nings­lo­vens bestemmelser om habilitet og fortrolighed er gældende for Ho­ved­be­sty­rel­sens medlemmer. Inhabile medlemmer kan ikke deltage i behandlingen af eller afstemning om dags­or­dens­punk­ter, hvor de er inhabile, herunder i beslutninger efter § 9, som angår en lokal enhed, som medlemmet repræsenterer.

Stk. 15
Der kan udbetales et honorar til AOF Danmarks formand og næstformand. Honorarets størrelse fastsættes af For­ret­nings­ud­val­get.

§ 6: FOR­RET­NINGS­UD­VALG

Stk. 1
For­ret­nings­ud­val­get er AOF Danmarks øverste myndighed mellem ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne.

Stk. 2
For­ret­nings­ud­val­get beslutter udmøntningen af AOF’s politiske og strategiske linje samt AOF’s prioriteringer og lader årsregnskaber og budgetter for Landsforbundet udarbejde til forelæggelse for Ho­ved­be­sty­rel­sen.

Stk. 3
For­ret­nings­ud­val­get består af 5 af Ho­ved­be­sty­rel­sens medlemmer:
1.

Formanden og næstformand for Ho­ved­be­sty­rel­sen, der er hhv. formand og næstformand for For­ret­nings­ud­val­get.

2.

1 ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem udpeget iht. § 3, stk. 1 og 2 De ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som er valgt iht. denne bestemmelse, vælger for­ret­nings­ud­valgs­med­lem­met iblandt sig ved almindelig stemmeflertal.


3.

2 medlemmer af Ho­ved­be­sty­rel­sen omfattet af § 6, stk. 4, nr. 4. AOF Regionerne vælger ved afstemning hvilke medlemmer. Der kan ikke vælges to medlemmer fra samme region. De 2 medlemmer, der får flest stemmer, er valgt. Formand og Næstformand fra hver region har stemmeret.
Valg i forhold til pkt. 2-4 sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4
AOF Danmarks direktør deltager uden stemmeret i For­ret­nings­ud­val­gets møder.

Stk. 5
Formanden for For­ret­nings­ud­val­get kan beslutte at invitere gæster til at overvære møder i For­ret­nings­ud­val­get.

Stk. 6
For­ret­nings­ud­val­get træffer beslutning med stemmeflerhed blandt de til­ste­de­væ­ren­de medlemmer. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 7
For­ret­nings­ud­val­get ansætter en direktør for AOF Danmark, der forestår den daglige ledelse af Landsforbundet.

Stk. 8
For­ret­nings­ud­val­gets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. For­ret­nings­ud­val­get fastsætter i øvrigt selv sin for­ret­nings­or­den.

Stk. 9
Bestemmelsen i § 6, stk. 15 finder tilsvarende anvendelse for For­ret­nings­ud­val­gets medlemmer.

§ 8: ØKONOMI

Stk. 1

AOF Danmark tegnes af formand eller næstformand for Ho­ved­be­sty­rel­sen i forening med direktøren. Der kan meddeles prokura.

Stk. 2

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3

AOF Danmarks regnskaber revideres af den af Ho­ved­be­sty­rel­sen valgte statsau­to­ri­se­re­de eller registrerede revisor, jf. § 6, stk. 14.

§ 9: AOF REGIONER - OG AOF AFDELINGER

Stk. 1
AOF er lokalt forankret gennem AOF Regioner og AOF-afdelinger. Ho­ved­be­sty­rel­sen træffer beslutning om den geografiske inddeling af Danmark i regionsområder.

Stk. 2
AOF Regionerne og AOF-afdelingerne er underlagt AOF Danmarks vedtægter. AOF Regionernes og AOF afdelingernes vedtægter skal være i over­ens­stem­mel­se med AOF Danmarks vedtægter. AOF Regionerne skal indeholde bestemmelserne i stan­dar­dre­gions­vedtæg­ter vedtaget af Ho­ved­be­sty­rel­sen. Vedtægter skal, for at være gyldige, godkendes af Ho­ved­be­sty­rel­sen.

Stk. 3
AOF Regioner og AOF afdelinger kan kun oprettes, sammenlægges, spaltes eller nedlægges med godkendelse af Ho­ved­be­sty­rel­sen. AOF Regioner og AOF afdelinger kan ikke bringe deres til­knyt­nings­for­hold til Landsforbundet til ophør uden godkendelse af Ho­ved­be­sty­rel­sen.

Stk. 4
For­ret­nings­ud­val­get kan, med respekt af gældende lovgivning, beslutte at nedlægge en AOF Region eller AOF afdeling – eventuelt gennem et pålæg om at fusionere eller sammenlægges med en anden AOF Region.

Stk. 5
For­ret­nings­ud­val­get kan, med respekt af gældende lovgivning, beslutte at sætte en AOF Region og AOF afdeling under administration af AOF Danmark, hvis Regionen eller afdelingen efter at have fået mindst 2 skriftlige, begrundede påtaler fra For­ret­nings­ud­val­get, hver afgivet med mindst 1 måneds varsel, om at rette op på de påtalte forhold, efter For­ret­nings­ud­val­gets skøn fortsat ikke drives på et forsvarligt økonomisk grundlag eller fortsat undlader at udføre Regionens eller afdelingens opgaver i over­ens­stem­mel­se med de anvisninger, som AOF Danmarks daglige ledelse har givet, eller i øvrigt varetager opgaverne på en utilstrækkelig måde. Undtagelsesvis og kun i akut opståede situationer, hvor formålet ellers forspildes, kan For­ret­nings­ud­val­get dog træffe beslutning om de i 1. pkt. omtalte for­an­stalt­nin­ger uden varsel. Ho­ved­be­sty­rel­sen skal omgående orienteres om enhver påtale og enhver foranstaltning, For­ret­nings­ud­val­get foretager i henhold til nærværende bestemmelse.

Stk. 6
Repræsentanter fra AOF Danmark kan deltage i alle møder i AOF Regionerne og AOF afdelingerne og har ret til mindst samme indsigt som be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i disse.

Stk. 7
Ho­ved­be­sty­rel­sen kan godkende andre lokalt forankrede enheder i AOF Danmarks or­ga­ni­sa­tions­struk­tur. Sådanne lokale enheders vedtægter skal godkendes af Ho­ved­be­sty­rel­sen. Enhederne kan indgå i AOF’s regionale organisation.
Stk. 2 - 6, er tillige gældende for lokale enheder godkendt efter nærværende bestemmelse.

Stk. 8
Selskaber uanset formen samt foreninger, hvori indgår en eller flere AOF-enheder og/eller AOF Danmark, som tilsammen har en dominerende stilling i selskabet, er omfattet af og underlagt AOF Danmarks vedtægter.
Stk. 2-6, er tillige gældende for de af nærværende bestemmelse omfattede selskaber m.v.

Stk. 9
Re­gions­be­sty­rel­sen er forpligtiget til, at der udarbejdes en fol­ke­op­lys­nings- og Voksen- ef­ter­ud­dan­nel­ses­stra­te­gi for regionen som præsenteres for Ho­ved­be­sty­rel­sen hvert andet år. Strategien skal følge den overordnede strategi for AOF Danmark og re­gions­be­sty­rel­sen er således forpligtiget til at strategien for regionen som minimum giver svar på im­ple­men­te­rin­gen og arbejdet med målene i AOF Danmarks strategi.

Stk. 10
Regionen etablerer relevante netværk for ledere og formænd for lokalråd/lo­kal­be­sty­rel­ser i forhold til at sikre implementering af strategien, styrke samarbejdet og inspirationen internt i regionen og understøtte den lokale forankring af særligt AOF fol­ke­op­lys­nings­ak­ti­vi­te­ter under fol­ke­op­lys­nings­lo­ven.

§ 10: SELVEJENDE INSTITUTIONER M.V.

Stk. 1
Til AOF Danmark er knyttet en række selvejende institutioner m.v., der driver daghøjskoler, sprogcentre o.l. Disse institutioner m.v. er suveræne og selvstændige juridiske enheder. Alle de nævnte institutioner m.v. er omfattet af og underlagt AOF Danmarks vedtægter og kan således ikke bringe til­knyt­nings­for­hol­det til Landsforbundet til ophør.

Stk. 2
Ho­ved­be­sty­rel­sen træffer beslutning om godkendelse, henholdsvis til­ba­ge­kal­del­se af godkendelse samt om vilkårene herfor af de i stk. 1 nævnte institutioner m.v., som er tilknyttet AOF Danmark.

Stk. 3
Andre end de i § 9, stk. 1, 7 og 8 samt § 10, stk. 1 nævnte enheder kan, hvis de ikke allerede er medlem af eller tilknyttet andre landsdækkende organisationer med samme virk­som­heds­om­rå­der som AOF Danmark, efter Ho­ved­be­sty­rel­sens beslutning tilknyttes AOF Danmark, jf. stk. 1.

§ 11: VEDTÆGTER

Stk. 1

AOF Danmarks vedtægter kan kun ændres af Ho­ved­be­sty­rel­sen, såfremt 2/3 af samtlige ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem­mer stemmer herfor.

§ 12: OPLØSNING

Stk. 1
Beslutning om opløsning kræver, at 3/4 af Ho­ved­be­sty­rel­sens medlemmer stemmer herfor. Blanke stemmer tæller ikke.

Stk. 2
I tilfælde af opløsning anvendes overskuddet i over­ens­stem­mel­se med be­vil­lings­for­ud­sæt­nin­ger i givne tilskud. Øvrige overskud anvendes til folkeoplysende formål.

Stk. 3
Arkivmateriale tilstilles Ar­bej­der­be­væ­gel­sens arkiv.

§ 13: OVER­GANGS­BE­STEM­MEL­SE

Nærværende vedtægter træder i kraft pr11/4-2024 med følgende over­gangs­be­stem­mel­ser:
De nuværende AOF centre anses indtil videre som godkendt med de forpligtelser, som følger af nærværende vedtægters § 9, stk. 7, men fungerer i videst muligt omfang i henhold til AOF Danmarks tidligere vedtægter indtil AOF Regionerne er fuldt etableret. AOF centrene opretholder indtil da deres ansvar overfor VUC, kommuner, AOF-afdelinger og AOF Danmark.
AOF Danmarks hidtidige Ho­ved­be­sty­rel­se fungerer som Ho­ved­be­sty­rel­se i henhold til disse vedtægter indtil 1/12-2024, hvorefter Ho­ved­be­sty­rel­se og For­ret­nings­ud­valg sammensættes i over­ens­stem­mel­se med disse vedtægter.
På tidspunktet for disse vedtægters ikrafttræden anses vedtægterne for de øvrige nuværende AOF-enheder som godkendt i henhold til vedtægternes § 9, stk. 2 og 7.

§ 13a REGIONSRÅD

Stk. 1
I en periode på to år fra 1/12-2024 etableres et regionsråd bestående af formand og næstformand fra hver AOF Region.

Stk. 2
Regionsrådet kan beslutte at inviterer le­del­ses­re­præ­sen­tan­ter fra AOF Regionerne med i rådets arbejde.

Stk. 3
Formålet er
• At regionerne gennem dialog kan fremme det samarbejde som kan udvikle initiativer til hvordan AOF regionerne og AOF afdelingernes forenings- og for­ret­nings­mæs­si­ge samt or­ga­ni­sa­to­ri­ske indretning kan udvikles i forhold til at styrke AOF som en samlet organisation.
• At fremkomme med forslag til hvordan AOF organisatorisk kan imødekomme behovet fra med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne om én indgang til AOF.
• At fremkomme med forslag til hvordan vi på landsplan kan styrke AOF’s or­ga­ni­sa­to­ri­ske indretning i forhold til at sikre AOF en im­ple­men­te­rings­pa­rat organisation på Fol­ke­op­lys­nings­om­rå­det.
• At fremme en dialog med det formål, at få inspiration til udvikling af den lokale forankring og for­e­nings­mæs­si­ge udvikling
• At styrke den kollektive forståelse imellem regionerne om bl.a. potentialer, samarbejder og økonomisk styring/rapportering.

Stk. 4
Regionsrådet betjenes af AOF Danmark ledelse og indkaldes på initiativ fra AOF Danmark

Stk. 5
Regionsrådets arbejde hviler på et kollektivt samarbejde hvor alle forventes at bidrage til ovenstående formål.


Vedtaget af AOF Danmarks Ho­ved­be­sty­rel­se den 11. april 2024