AOF Danmarks vedtægter

Her kan du læse AOF Danmarks vedtægter gældende fra 8. december 2022.

§ 1: NAVN, JURIDISK STILLING OG HJEMSTED

Stk. 1

AOF Danmark er et op­lys­nings­for­bund, der har juridisk status som en forening, der har en sam-mensat or­ga­ni­sa­tions­struk­tur, hvori indgår Landsforbundet, AOF Centre og AOF Afdelinger. Alle disse er selvstændige juridiske personer.

Stk. 2

AOF Danmark har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2: FORMÅL

Stk. 1

AOF Danmark skal gennem sin virksomhed i over­ens­stem­mel­se med de grundlæggende vær-dier: lige ret, lige værd og lige muligheder for alle, virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, herunder om det internationale samarbejdes betydning. AOF Danmark skal på samme grundlag medvirke til en udbredelse af og aktiv deltagelse i de-mokratiet.

Stk. 2

Formålet søges bl.a. opfyldt gennem en central indsats såvel som gennem AOF’s lokale enheder ved:
a. At sikre alle borgere tilbud om folkeoplysning i AOF
b. At fremme grund-, efter- og vi­de­reud­dan­nel­se af unge og voksne
c. At understøtte den enkeltes muligheder for at kunne fungere på ar­bejds­mar­ke­det
d. At fremme debat om væsentlige samfundsemner
e. At fremme kulturelle aktiviteter
f. At fremme anden virksomhed, der kan forbedre borgernes livs- og levevilkår.


§ 3: MEDLEMMER OG PARTNERE

Stk. 1

Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion (FH) og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er fødte medlemmer.

Stk. 2

Andre organisationer eller institutioner kan optages som medlemmer efter beslutning af Ho-vedbestyrelsen. Samtidig træffes aftale om deres med­lem­s­kon­tin­gent til AOF Danmark, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 3

Andre organisationer eller institutioner kan optages som partnere efter beslutning af
Ho­ved­be­sty­rel­sen. Samtidigt træffes beslutning om deres part­ner­skabs­kon­tin­gent til AOF Danmark, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 4

Medlemmer i medfør af § 3, stk. 2, og partnere i medfør af stk. 3, kan udmeldes skriftligt med ét års varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 4: KONTINGENT

Stk. 1

Medlemmer og partnere, jf. § 3, betaler et kontingent til AOF Danmark, der til enhver tid fast-sættes efter aftale med Ho­ved­be­sty­rel­sen.

Stk. 2

Lokale enheder, jf. § 8, stk. 1 og stk. 8, samt selvejende institutioner, jf. § 9, stk. 1, betaler et årligt kontingent til AOF Danmark som en procentdel af deres lønsum det foregående år.

Stk. 3

Ho­ved­be­sty­rel­sen beslutter efter indstilling fra For­ret­nings­ud­val­get den årlige procentdel, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 4

Enheder, jf. § 8, stk. 1 og stk. 8, samt § 9, stk. 1, skal hvert år senest 1. maj til AOF Danmark fremsende kopi af SKAT’s ”Sumoplysninger for virksomhed” til brug for fastsættelse af kontin-gent, jf. stk. 2.

Stk. 5

Enheder, jf. § 8, stk. 1 og stk. 8, samt § 9, stk. 1 og 3, skal hvert år senest 1. maj fremsende kopi af deres reviderede årsregnskab.

Stk. 6

Enheder, jf. § 8 stk.1 og stk. 8, samt § 9 stk. 1, skal hvert år senest 1. maj indrapportere under-vis­nings­lek­tio­ner jf. bekendtgørelse for Op­lys­nings­for­bun­de­nes Fællesråd om fordeling af ud-lodningsmidler.

§ 5: HO­VED­BE­STY­REL­SE

Stk. 1

Ho­ved­be­sty­rel­sen er AOF Danmarks øverste myndighed.

Stk. 2

Ho­ved­be­sty­rel­sens primære opgave er at træffe beslutning om AOF’s overordnede politiske og strategiske linje.

Stk. 3

Ho­ved­be­sty­rel­sen består af:
1. 3 medlemmer udpeget af Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion (FH)
2. 2 medlemmer udpeget af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et
3. 1 medlem udpeget af hver af de i § 3, stk. 2, nævnte medlemmer
4. De til enhver tid valgte formænd for AOF Centrene.

Stk. 4

AOF Danmarks direktør deltager uden stemmeret i Ho­ved­be­sty­rel­sens møder.

Stk. 5

Formanden for Ho­ved­be­sty­rel­sen kan beslutte at invitere gæster til at overvære møder i Ho­ved­be­sty­rel­sen.

Stk. 6

Ho­ved­be­sty­rel­sen vælger formand og næstformand blandt de medlemmer af Ho­ved­be­sty­rel­sen, som er valgt i henhold til § 5, stk. 3, nr. 1-3. Valget af medlemmer til Ho­ved­be­sty­rel­sen er gældende for en periode på 4 år og følger valgperioden for kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­valg. Første valgperiode går dog fra det første nyvalg efter vedtagelsen af nærværende vedtægter og indtil den 31. december 2021.

Stk. 7

I tilfælde af forfald vælges et nyt medlem af Ho­ved­be­sty­rel­sen, dens formand eller næstformand efter samme regler, som gælder for det medlem, der har forfald.

Stk. 8

Ordinært ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de afholdes 2 gange årligt, henholdsvis i 1. og 2. halvår. Ordinære ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­der indkaldes med mindst 1 måneds varsel.
På det ordinære møde i 1. halvår behandles og godkendes årsregnskabet for det forudgående år, og på det ordinære møde i 2. halvår behandles og vedtages budgettet for det kommende år.
På ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne forelægger formanden i samarbejde med AOF Danmarks Sekreta-riat eventuelle oplæg til beslutning om AOF’s overordnede politiske og strategiske linje, jf. stk. 2.

Stk. 9

Ho­ved­be­sty­rel­sens møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 10

Forslag fra ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der ønskes optaget på Ho­ved­be­sty­rel­sens dagsorden, skal fremsættes skriftligt, være begrundet og være AOF Danmark i hænde senest 3 uger før ho-ved­be­sty­rel­ses­mø­det.

Stk. 11

Dagsorden vedlagt de fornødne bilag skal være Ho­ved­be­sty­rel­sen i hænde senest 2 uger før ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­det.

Stk. 12

For­ret­nings­ud­val­get kan indkalde til yderligere ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­der og skal indkalde, så-fremt medlemmer af Ho­ved­be­sty­rel­sen, der repræsenterer 1/3 af stemmerne, begærer dette med angivelse af motiveret dagsorden. Mødet skal afvikles senest 3 uger efter, at begæringen er frem-sat.

Stk. 13

Ho­ved­be­sty­rel­sen træffer beslutning med almindeligt stemmeflerhed blandt de til­ste­de­væ­ren­de medlemmer. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens stemme udslagsgi-vende.
Medlemmernes stemmer vægter således:

1. Medlemmer, der er valgt iht. § 5, stk. 3, nr. 1-3, vægter tilsammen 65 % af stemmerne og fordeles internt i forhold til størrelsen af de enkelte medlemmers kon­tin­gent­bi­drag.

2. Medlemmer, der er valgt iht. § 5, stk. 3, nr. 4, vægter tilsammen 35 % og fordeles ligeligt mellem alle centerområder.

Stk. 14

Ho­ved­be­sty­rel­sen fastsætter selv sin for­ret­nings­or­den.

Stk. 15

Ho­ved­be­sty­rel­sen vælger hvert år en statsau­to­ri­se­ret eller registreret revisor.

Stk. 16

For­valt­nings­lo­vens bestemmelser om habilitet og fortrolighed er gældende for Hovedbestyrel-sens medlemmer.

Stk. 17

Der kan udbetales et honorar til AOF Danmarks formand og næstformand. Honorarets størrelse fastsættes af For­ret­nings­ud­val­get. Der kan ikke udbetales honorar til øvrige medlemmer af Ho­ved­be­sty­rel­sen.

§ 6: FOR­RET­NINGS­UD­VALG

Stk. 1

For­ret­nings­ud­val­get er AOF Danmarks øverste myndighed mellem ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne.

Stk. 2

For­ret­nings­ud­val­get beslutter udmøntningen af AOF’s overordnede politiske og strategiske linje samt AOF Danmarks prioriteringer og lader årsregnskaber og budgetter udarbejde til forelæggelse for Ho­ved­be­sty­rel­sen, jf. § 5, stk. 8.

Stk. 3

For­ret­nings­ud­val­get består af 5-6 medlemmer:

1. Formanden og næstformand for Ho­ved­be­sty­rel­sen, der er hhv. formand og næstformand for For­ret­nings­ud­val­get

2. 1 medlem fra Ho­ved­be­sty­rel­sen udpeget af FH med mindre Ho­ved­be­sty­rel­sen har valgt en formand eller/og næstformand fra FH

3. 1 medlem fra Ho­ved­be­sty­rel­sen udpeget af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et med mindre Hovedbesty-relsen har valgt en formand eller/og næstformand fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et

4. 1 medlem fra Ho­ved­be­sty­rel­sen udpeget af medlemmer iht. § 3, stk. 2, med mindre Ho-vedbestyrelsen har valgt en formand eller/og næstformand blandt medlemmer iht. § 3, stk. 2

5. 2 medlemmer fra Ho­ved­be­sty­rel­sen udpeget af cen­te­r­om­rå­der­ne. De 2 medlemmer, der får flest stemmer, er valgt. Hvert centerområde har én stemme.
Udpegning sker for 2 år. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4

AOF Danmarks direktør deltager uden stemmeret i For­ret­nings­ud­val­gets møder.

Stk. 5

Formanden for For­ret­nings­ud­val­get kan beslutte at invitere gæster til at overvære møder i For-ret­nings­ud­val­get.

Stk. 6

For­ret­nings­ud­val­get træffer beslutning med almindeligt stemmeflerhed blandt de tilstedevæ-rende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 7

For­ret­nings­ud­val­get ansætter en direktør for AOF Danmark, der forestår den daglige ledelse af Landsforbundet.

Stk. 8

For­ret­nings­ud­val­gets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 9

For­ret­nings­ud­val­get fastsætter selv sin for­ret­nings­or­den.

Stk. 10

For­valt­nings­lo­vens bestemmelser om habilitet og fortrolighed er gældende for Forretningsud-valgets medlemmer.

§ 7: ØKONOMI

Stk. 1

AOF Danmark tegnes af formand eller næstformand for Ho­ved­be­sty­rel­sen i forening med direktøren. Der kan meddeles prokura.

Stk. 2

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3

AOF Danmarks regnskaber revideres af den af Ho­ved­be­sty­rel­sen valgte statsau­to­ri­se­re­de eller registrerede revisor, jf. § 5, stk. 15.

§ 8: LOKALE ENHEDER

Stk. 1

AOF's lokale enheder er:
• AOF Centre, som af Ho­ved­be­sty­rel­sen er blevet tillagt centerstatus, jf. stk. 6
• Øvrige AOF- afdelinger inden for de enkelte centerområder.

Stk. 2

Alle AOF- enheder er underlagt AOF Danmarks vedtægter. AOF enhedernes vedtægter skal være i over­ens­stem­mel­se med AOF Danmarks vedtægter, og skal, for at være gyldige, godken-des af Ho­ved­be­sty­rel­sen.

Stk. 3

Centeret og Afdelinger skal så snart, det foreligger, indsende helårsregnskab til AOF Danmarks ledelse. Der indsendes ligeledes et be­sty­rel­ses­god­kendt budget så snart dette foreligger. Endelig skal der indsendes bogført hal­vårs­regn­skab senest den 1/9, som dækker perioden 1/1 – 1/6. Hal­vårs­regn­ska­bet skal ikke re­vi­sions­teg­nes, men skal indeholde en oversigt over det faktiske budget for året samt den aktuelle saldo.

Stk. 4

Alle Centre og Afdelinger skal benytte samme revisor, som AOF Danmark.

Stk. 5

Centre og Afdelinger kan kun oprettes, sammenlægges, spaltes eller nedlægges med godkendelse af Ho­ved­be­sty­rel­sen.

Stk. 6

For­ret­nings­ud­val­get kan, med respekt af gældende lovgivning, beslutte at nedlægge en lokal enhed – eventuelt gennem et pålæg om at fusionere med en anden lokal enhed – eller at sætte enheden under administration af AOF Danmark, hvis enheden efter at have fået mindst 3 skriftlige, begrundede påtaler fra For­ret­nings­ud­val­get, hver afgivet med mindst 1 måneds varsel, om at rette op på de påtalte forhold, efter For­ret­nings­ud­val­gets skøn fortsat ikke drives på et for-svarligt økonomisk grundlag eller fortsat undlader at udføre de enheden påhvilende faglige eller administrative opgaver i over­ens­stem­mel­se med de anvisninger, som AOF Danmarks daglige ledelse har givet, eller i øvrigt varetager opgaverne på en utilstrækkelig måde. Undtagelsesvis og kun i akut opståede situationer, hvor formålet ellers forspildes, kan For­ret­nings­ud­val­get dog træffe beslutning om de i 1. pkt. omtalte for­an­stalt­nin­ger uden varsel. Ho­ved­be­sty­rel­sen skal omgående orienteres om enhver påtale og enhver foranstaltning, For­ret­nings­ud­val­get foretager i henhold til nærværende bestemmelse.
Ved beslutninger, der træffes af Ho­ved­be­sty­rel­se eller For­ret­nings­ud­valg i henhold til nærværende bestemmelse, er medlemmer af For­ret­nings­ud­valg og Ho­ved­be­sty­rel­se, der måtte være berørt af beslutningerne, inhabile, og de kan derfor hverken deltage i behandlingen af eller afstemningen om sådanne spørgsmål.

Stk. 7

Ho­ved­be­sty­rel­sen kan, med respekt af gældende lovgivning, træffe generelle beslutninger, der er gældende for alle de i stk. 1, nævnte enheder, herunder
• overordnet ud­vik­lings­stra­te­gi
• landsdækkende me­d­ar­bej­der­ove­renskom­ster
• fælles brand- og designmanual, herunder AOF’s logo
• fælles AOF- hjemmeside og nødvendige administrative systemer/procedurer.

Stk. 8

Ho­ved­be­sty­rel­sen træffer beslutning om den til enhver tid gældende geografiske inddeling af Danmark i centerområder, medens For­ret­nings­ud­val­get træffer beslutning om centerstatus for AOF- enheder.
Ho­ved­be­sty­rel­sen godkender Centrenes vedtægter, der skal indeholde AOF’s standardcenter-vedtægter. Ho­ved­be­sty­rel­sen vedtager stan­dard­vedtæg­ter for Centrene.
Ved beslutninger, der træffes af Ho­ved­be­sty­rel­se eller For­ret­nings­ud­valg i henhold til nærværende bestemmelse, er medlemmer af For­ret­nings­ud­valg og Ho­ved­be­sty­rel­se, der er berørt af beslutningen, inhabile, og de kan derfor hverken deltage i behandlingen af eller afstemning om sådanne spørgsmål.

Stk. 9

Repræsentanter fra AOF Danmark kan deltage i alle møder i AOF-enheden og har ret til mindst samme indsigt som be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i AOF-enheden.
Stk. 10 Selskaber uanset formen samt foreninger, hvori indgår en eller flere AOF- enheder og/eller AOF Danmark, som tilsammen har en dominerende stilling i selskabet, er omfattet af og under-lagt AOF Danmarks vedtægter.
Stk. 2, 4-5 samt 7, er tillige gældende for de af nærværende bestemmelse omfattede selskaber m.v.

§ 9: SELVEJENDE INSTITUTIONER M.V.

Stk. 1

Til AOF Danmark er knyttet en række selvejende institutioner m.v., der driver daghøjskoler, sprogcentre o.l. Disse institutioner m.v. er suveræne og selvstændige juridiske enheder. Alle de nævnte institutioner m.v. er omfattet af og underlagt AOF Danmarks vedtægter og kan således ikke bringe til­knyt­nings­for­hol­det til ophør.

Stk. 2

Ho­ved­be­sty­rel­sen træffer beslutning om godkendelse, henholdsvis til­ba­ge­kal­del­se af godken-delse samt om vilkårene herfor af de i stk. 1 nævnte institutioner m.v., som er tilknyttet AOF Danmark.

Stk. 3

Andre end de i § 8, stk. 1 og § 9, stk. 1 nævnte enheder kan, hvis de ikke allerede er medlem af eller tilknyttet andre landsdækkende organisationer med samme virk­som­heds­om­rå­der som AOF Danmark, efter Ho­ved­be­sty­rel­sens beslutning tilknyttes AOF Danmark, jf. stk. 1.

§ 10: VEDTÆGTER

Stk. 1

AOF Danmarks vedtægter kan kun ændres af Ho­ved­be­sty­rel­sen, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor.

§ 11: OPLØSNING

Stk. 1

Beslutning om opløsning kræver, at 3/4 af Ho­ved­be­sty­rel­sens medlemmer stemmer herfor. Blanke stemmer tæller ikke.

Stk. 2

I tilfælde af opløsning anvendes overskuddet i over­ens­stem­mel­se med be­vil­lings­for­ud­sæt­nin­ger i givne tilskud. Øvrige overskud anvendes til folkeoplysende formål.

Stk. 3

Arkivmateriale tilstilles Ar­bej­der­be­væ­gel­sens arkiv.

§ 12: OVER­GANGS­BE­STEM­MEL­SE

Nærværende vedtægter træder i kraft pr. 1. januar 2019. AOF Danmarks hidtidige bestyrelse er dog bemyndiget til inden dette tidspunkt at træffe beslutning om den geografiske inddeling af Danmark i Cen­ter­geo­gra­fi­er, om standard cen­ter­vedtæg­ter, om godkendelse af Centrenes vedtægter og om tildeling af Centerstatus til de enkelte lokale enheder, jf. § 8, stk. 6.
For­ret­nings­ud­val­get bemyndiges til at kon­se­kvens­ret­te AOF Danmarks vedtægter for så vidt angår et eventuelt navneskift for LO.
Vedtaget af AOF Danmarks Re­præ­sen­tant­skab den 13. september 2018.
Kon­se­kvens­ret­tet fra LO til FH af For­ret­nings­ud­val­get den 1/4-19 jf. § 12 sidste sætning.
§5 stk. 17 er tilføjet den 11/11-19. Besluttet af AOF Danmarks Ho­ved­be­sty­rel­se den 11/11-19
§8, stk. 3 og 4 er tilføjet den 08/12-22. Besluttet af AOF Danmarks Ho­ved­be­sty­rel­sen den 8/12-22