AOF mener

AOF mener

Tre­part­s­for­hand­lin­ger bør bane vejen for fremtidens arbejdsmarked med fleksibel ef­ter­ud­dan­nel­se

En opgørelse fra Arbejdernes Erhvervsråd (AE) og Cevea fra 2022 viser, at kun 10 procent af medarbejderne på det private arbejdsmarked har fået voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­se det seneste år.

Opgørelsen viser, at tiden kalder på ændringer og nye strukturer på hele ef­ter­ud­dan­nel­ses­om­rå­det i Danmark. Der er behov for en ny opbygning af måden, som vi i det hele taget tilbyder ef­ter­ud­dan­nel­se. For fremtidens arbejdsstyrke er det af afgørende betydning, at tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne på voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­ses­om­rå­det bliver grebet an med en ambitiøs tilgang.

Der er behov for, at der kommer øget fokus på voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­ses­om­rå­det, og det er på tide med nytænkning på flere områder. Ét af dem er den grundlæggende forståelse af, hvordan området skal indrettes og gøres relevant for de målgrupper, som har behov for et kompetenceløft.

I den virkelige verden er det ofte sådan, at de mennesker, som VEU-tilbuddene hjælper ind på ar­bejds­mar­ke­det, har brug for et helstøbt forløb, som er mere uformelt. Det kan for eksempel være i form af dif­fe­ren­ti­e­ring i undervisningen og en mere fleksibel tilgang til det at lære. Derfor bør der være mere fokus på den enkeltes individuelle situation og potentiale.

Der er desværre en stigende tendens til, at vi glemmer dem, som ikke selv har ressourcerne til at efterspørge og række ud efter hjælp. Dem skal vi kunne gribe og tilbyde noget andet end det traditionelle og formelle ud­dan­nel­ses­sy­stem. Det kan for eksempel tage afsæt i opkva­li­fi­ce­rings­for­løb, som er tilpasset den enkelte person, med tilbud om Forberedende Vok­se­nun­der­vis­ning (FVU) og Ord­blin­de­un­der­vis­ning (OBU), men også styrkelse af andre personlige færdigheder, som ruster dem til at indgå i fremtidens arbejdsmarked. Fleksibel ef­ter­ud­dan­nel­se giver en fleksibel arbejdsstyrke.

Vi kan bygge bro til uddannelse og beskæftigelse med en helt anden fleksibel tilgang, som stemmer overens med målgruppens behov. Derfor er håbet også fra AOF’s side, at for­hand­lings­par­ter­ne kan se det store potentiale i samarbejdet med os som op­lys­nings­for­bund.

I en nytænkning af VEU-området er det vigtigt at huske på, at det ikke forsimples til alene at være kursisternes eget ansvar at finde motivation til ef­ter­ud­dan­nel­se. Det afhænger nemlig i langt højere grad af samspillet mellem de forskellige parter. Virksomhederne er helt afgørende aktører i denne sammenhæng, da de i mange tilfælde skal agere bindeled mellem kursister og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion. Et bindeled som er afgørende for tilslutningen til ef­ter­ud­dan­nel­se og dermed også for motivationen til at opkvalificere sine kompetencer.

En effektiv måde at motivere beskæftigede på er, at arbejdspladsen understøtter og opfordrer sine medarbejdere til at efteruddanne sig. Det viser de sidste mange års erfaring med al tydelighed. Samtidig ved vi også, at mange små og mellemstore virksomheder i dag simpelthen mangler viden om mulighederne for ef­ter­ud­dan­nel­se.

I løbet af de sidste seks år har AOF arbejdet intensivt og struktureret med en opsøgende indsats over for virksomhederne. Med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som anker har vi tilrettelagt undervisningen på en måde, som passer til både virksomhedens og den enkelte medarbejders behov. Derudover har vi hjulpet med administration, som mange virksomheder ser som en byrde i det daglige arbejde. Den indsats har en positiv effekt, for når både virksomheder og medarbejdere kan se værdien ved ef­ter­ud­dan­nel­se, så øges tilslutningen og motivationen for den enkelte.

På den baggrund opfordrer vi i AOF Danmark til, at parterne i forbindelse med tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne får øjnene op for fordelene ved at ændre taxa­me­ter­tilskud­det. Det vil betyde bedre muligheder for en langt mere omfattende virk­som­heds­op­sø­gen­de indsats, som vil være medvirkende til at kickstarte virk­som­he­der­nes prioritering og anvendelse af ef­ter­ud­dan­nel­se.

Derfor bør parterne også erkende den urimelighed, der ligger i, at borgerne bliver udsat for bureaukrati – en væsentlig faktor, som i høj grad mindsker motivationen for ef­ter­ud­dan­nel­se i Danmark. Her er Re­form­kom­mis­sio­nen kommet med en række anbefalinger, som bør forfølges.

 

Skribent: John Meinert Jacobsen, Adm. direktør i AOF Danmark. Indlægget er bragt i Avisen Danmark 6. maj 2023.