AOF mener

AOF mener

Kasser og bureaukrati står i vejen for VEU 

Kommissioner, politikere, arbejdsgivere og mange andre skriger på, at flere voksne sætter sig på skolebænken og får de kompetencer og kva­li­fi­ka­tio­ner, der er nødvendige på nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Trods mange reformer og puljer vender rigtig mange stadig ryggen til de eksisterende tilbud.

”Der er alt for meget bureaukrati, som potentielle kursister, arbejdsgivere eller kommuner ikke kan navigere rundt i, og så er den offentlige del af VEU bygget alt for meget op i kasser, der ikke passer til dem, systemet skal betjene.” Sådan forklarer Humaira Nasim, der er vicedirektør i AOF Danmark, problemet.

Slået sig på skolen

Også Randi Jensen, se­kre­ta­ri­ats­le­der i Dag­højsko­le­for­e­nin­gen, peger på, at de offentlige VEU-tilbud er for ufleksible: ”Det helt store problem er, at alt for mange har slået sig på folkeskolen og andre dele af un­der­vis­nings­sy­ste­met. Derfor undgår de helst uddannelse, og det er nødvendigt at have fleksible tilbud, som tager højde for den enkeltes barrierer og muligheder.”

Humaira Nasim og Randi Jensen er en del af DFS’ VEU-gruppe, som har udarbejdet ”Ni fælles anbefalinger til en styrket VEU”.

Vi kan motivere

Begge to henviser til, at Re­form­kom­mis­sio­nen under ledelse af Nina Smith, skriver, at man skal blive bedre til at tilpasse VEU-tilbuddene til målgruppen.

”Motivationen er det helt store problem. Som professor Knud Illeriis engang formulerede det, så ved de ufaglærte godt, at de skal uddanne sig, men de har ikke lyst,” siger Randi Jensen og tilføjer:

”Det er her, de folkeoplysende skolers FVU og Ord­blin­de­un­der­vis­ning kan noget. Vi kan give folk en første oplevelse af at deltage i uddannelse, uden at det gør ondt - en oplevelse af, at de kan klare det”.

Bureaukratiske barrierer

AOF Danmark har mange virk­som­heds­ret­te­de FVU og OBU-kurser: ”Men vi udnytter slet ikke potentialet, fordi det er alt for bureaukratisk for arbejdsgiverne at oprette kurser,” siger Humaira Nasim, som støder på lignende problemer i kommunerne.

”Det er derfor, at vi foreslår, at FVU til ledige frigøres fra de kommunale kasser og kommer ind under betalingsloven med et statsligt taxa­me­ter­tilskud. Det vil fjerne en del unødig dob­bel­tad­mi­ni­stra­tion,” siger hun.

I den kommende tid vil DFS forsøge at overbevise politikerne og deltagerne i tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne om at gennemføre forslagene til forbedring af rammerne for FVU og OBU og til bedre vilkår for det opsøgende arbejde.

”Hvis vi får disse forslag igennem, vil det give de folkeoplysende skoler langt bedre muligheder for at udbyde FVU og OBU og rekruttere deltagere. På den måde kan vi hjælpe mange flere videre, ” siger Humaira Nasim.

”Og det vil ikke kun stille deltagerne bedre på ar­bejds­mar­ke­det, men også gøre det lettere for dem at fungere i hverdagen som sam­funds­bor­ge­re,” tilføjer Randi Jensen.

 

Ni anbefalinger til et styrket VEU

De ni anbefalinger i overskrifter:

  1. FVU skal undtages fra betalingsloven.
  2. FVU Digital og FVU Engelsk skal gøres til permanente fagtilbud, som er åbne for borgere både i og uden for beskæftigelse.
  3. FVU Start skal tilbydes med flere trin for at tilgodese hele målgruppen
  4. Tidsrammer for de enkelte FVU-trin skal udvides
  5. Der skal gives mere tid til gennemførelse af trinprøver
  6. Der bør indføres et mere fleksibelt tilskudssystem med til­lægs­taxa­me­ter, så det bliver økonomisk rentabelt at udbyde OBU på mindre hold (ned til 3 deltagere)
  7. OBU-udredning og FVU-screening bør tilpasses den enkelte kursist og virksomhed
  8. Opsøgende arbejde skal udløse taxa­me­ter­tilskud, når rekruttering af deltagere i målgruppen lykkes.
  9. Til­lægs­taxa­me­te­ret skal hæves til virk­som­heds­ret­te­de OBU- og FVU-forløb.

 

Skribent: Michael Voss, Konsulent hos Dansk Fol­ke­op­lys­nings Samråd (DFS). Indlægget er bragt hos DFS 25. august 2022.