AOF Danmarks vedtægter

Her kan du læse AOF Danmarks vedtægter, som er gældende fra 1. januar 2019.

§ 1: NAVN, JURIDISK STILLING OG HJEMSTED

Stk. 1  
AOF Danmark er et oplysningsforbund, der har juridisk status som en forening, der har en sammensat organisationsstruktur, hvori indgår Landsforbundet, AOF Centre og AOF Afdelinger. Alle disse er selvstændige juridiske personer.  
 
Stk. 2
AOF Danmark har hjemsted i Københavns Kommune. 
 
 
§ 2: FORMÅL
Stk. 1

AOF Danmark skal gennem sin virksomhed i overensstemmelse med de grundlæggende værdier: lige ret, lige værd og lige muligheder for alle, virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, herunder om det internationale samarbejdes betydning.  AOF Danmark skal på samme grundlag medvirke til en udbredelse af og aktiv deltagelse i demokratiet. 
 
Stk. 2
Formålet søges bl.a. opfyldt gennem en central indsats såvel som gennem AOF’s lokale enheder ved:
a. At sikre alle borgere tilbud om folkeoplysning i AOF
b. At fremme grund-, efter- og videreuddannelse af unge og voksne
c. At understøtte den enkeltes muligheder for at kunne fungere på arbejdsmarkedet
d. At fremme debat om væsentlige samfundsemner
e. At fremme kulturelle aktiviteter
f. At fremme anden virksomhed, der kan forbedre borgernes livs- og levevilkår. 
 
 
§ 3: MEDLEMMER OG PARTNERE
Stk. 1
Landsorganisationen i Danmark (LO) og Socialdemokratiet er fødte medlemmer. 
 
Stk. 2
Andre organisationer eller institutioner kan optages som medlemmer efter beslutning af Hovedbestyrelsen. Samtidig træffes aftale om deres medlemskontingent til AOF Danmark, jf. § 4, stk. 1. 
 
Stk. 3
Andre organisationer eller institutioner kan optages som partnere efter beslutning af h Hovedbestyrelsen. Samtidigt træffes beslutning om deres partnerskabskontingent til AOF Danmark, jf. § 4, stk. 1. 

Stk. 4
Medlemmer i medfør af § 3, stk. 2, og partnere i medfør af stk. 3, kan udmeldes skriftligt med ét års varsel til udgangen af et kalenderår. 
 
 
§ 4: KONTINGENT
Stk. 1
Medlemmer og partnere, jf. § 3, betaler et kontingent til AOF Danmark, der til enhver tid fastsættes efter aftale med Hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 2
Lokale enheder, jf. § 8, stk. 1 og stk. 8, samt selvejende institutioner, jf. § 9, stk. 1, betaler et årligt kontingent til AOF Danmark som en procentdel af deres lønsum det foregående år. 
 
Stk. 3

Hovedbestyrelsen beslutter efter indstilling fra Forretningsudvalget den årlige procentdel, jf. § 4, stk. 2. 
 
Stk. 4
Enheder, jf. § 8, stk. 1 og stk. 8, samt § 9, stk. 1, skal hvert år senest 1. maj til AOF Danmark fremsende kopi af SKAT’s ”Sumoplysninger for virksomhed” til brug for fastsættelse af kontingent, jf. stk. 2. 
 
Stk. 5
Enheder, jf. § 8, stk. 1 og stk. 8, samt § 9, stk. 1 og 3, skal hvert år senest 1. maj fremsende kopi af deres reviderede årsregnskab. 
 
Stk. 6
Enheder, jf. § 8 stk.1 og stk. 8, samt § 9 stk. 1, skal hvert år senest 1. maj indrapportere undervisningslektioner jf. bekendtgørelse for Oplysningsforbundenes Fællesråd om fordeling af udlodningsmidler. 
 
 
§ 5: HOVEDBESTYRELSE
Stk. 1
Hovedbestyrelsen er AOF Danmarks øverste myndighed. 
 
Stk. 2
Hovedbestyrelsens primære opgave er at træffe beslutning om AOF’s overordnede politiske og strategiske linje. 
 
Stk. 3
Hovedbestyrelsen består af: 1. 3 medlemmer udpeget af Landsorganisationen i Danmark (LO) 2. 2 medlemmer udpeget af Socialdemokratiet 3. 1 medlem udpeget af hver af de i § 3, stk. 2, nævnte medlemmer 4. De til enhver tid valgte formænd for AOF Centrene. 
 
Stk. 4

AOF Danmarks direktør deltager uden stemmeret i Hovedbestyrelsens møder. 
 
Stk. 5
Formanden for Hovedbestyrelsen kan beslutte at invitere gæster til at overvære møder i Hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 6  
Hovedbestyrelsen vælger formand og næstformand blandt de medlemmer af Hovedbestyrelsen, som er valgt i henhold til § 5, stk. 3, nr. 1-3. Valget af medlemmer til Hovedbestyrelsen er gældende for en periode på 4 år og følger valgperioden for kommunalbestyrelsesvalg. Første valgperiode går dog fra det første nyvalg efter vedtagelsen af nærværende vedtægter og indtil den 31. december 2021. 
 
Stk. 7
I tilfælde af forfald vælges et nyt medlem af Hovedbestyrelsen, dens formand eller næstformand efter samme regler, som gælder for det medlem, der har forfald. 
 
Stk. 8  
Ordinært hovedbestyrelsesmøde afholdes 2 gange årligt, henholdsvis i 1. og 2. halvår. Ordinære hovedbestyrelsesmøder indkaldes med mindst 1 måneds varsel. På det ordinære møde i 1. halvår behandles og godkendes årsregnskabet for det forudgående år, og på det ordinære møde i 2. halvår behandles og vedtages budgettet for det kommende år. På hovedbestyrelsesmøderne forelægger formanden i samarbejde med AOF Danmarks Sekretariat eventuelle oplæg til beslutning om AOF’s overordnede politiske og strategiske linje, jf. stk. 2. 
 
Stk. 9

Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 
 
Stk. 10
Forslag fra hovedbestyrelsesmedlemmer, der ønskes optaget på Hovedbestyrelsens dagsorden, skal fremsættes skriftligt, være begrundet og være AOF Danmark i hænde senest 3 uger før hovedbestyrelsesmødet. 
 
Stk. 11
Dagsorden vedlagt de fornødne bilag skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 2 uger før hovedbestyrelsesmødet. 
 
Stk. 12  
Forretningsudvalget kan indkalde til yderligere hovedbestyrelsesmøder og skal indkalde, såfremt medlemmer af Hovedbestyrelsen, der repræsenterer 1/3 af stemmerne, begærer dette med angivelse af motiveret dagsorden. Mødet skal afvikles senest 3 uger efter, at begæringen er fremsat. 
 
Stk. 13

Hovedbestyrelsen træffer beslutning med almindeligt stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens stemme udslagsgivende. Medlemmernes stemmer vægter således: 
 
1. Medlemmer, der er valgt iht. § 5, stk. 3, nr. 1-3, vægter tilsammen 65 % af stemmerne og fordeles internt i forhold til størrelsen af de enkelte medlemmers kontingentbidrag.

2. Medlemmer, der er valgt iht. § 5, stk. 3, nr. 4, vægter tilsammen 35 % og fordeles ligeligt mellem alle centerområder. 
 
Stk. 14  
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 15  
Hovedbestyrelsen vælger hvert år en statsautoriseret eller registreret revisor. 
 
Stk. 16
Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og fortrolighed er gældende for Hovedbestyrelsens medlemmer. 
 
 
§ 6: FORRETNINGSUDVALG
Stk. 1
Forretningsudvalget er AOF Danmarks øverste myndighed mellem hovedbestyrelsesmøderne.  
 
Stk. 2
Forretningsudvalget beslutter udmøntningen af AOF’s overordnede politiske og strategiske linje samt AOF Danmarks prioriteringer og lader årsregnskaber og budgetter udarbejde til forelæggelse for Hovedbestyrelsen, jf. § 5, stk. 8. 
 
Stk. 3
Forretningsudvalget består af 5-6 medlemmer: 1. Formanden og næstformand for Hovedbestyrelsen, der er hhv. formand og næstformand for Forretningsudvalget 2. 1 medlem fra Hovedbestyrelsen udpeget af LO med mindre Hovedbestyrelsen har valgt en formand eller/og næstformand fra LO 3. 1 medlem fra Hovedbestyrelsen udpeget af Socialdemokratiet med mindre Hovedbestyrelsen har valgt en formand eller/og næstformand fra Socialdemokratiet 4. 1 medlem fra Hovedbestyrelsen udpeget af medlemmer iht. § 3, stk. 2, med mindre Hovedbestyrelsen har valgt en formand eller/og næstformand blandt medlemmer iht. § 3, stk. 2 5. 2 medlemmer fra Hovedbestyrelsen udpeget af centerområderne. De 2 medlemmer, der får flest stemmer, er valgt. Hvert centerområde har én stemme. Udpegning sker for 2 år. Genudpegning kan finde sted. 
 
Stk. 4  
AOF Danmarks direktør deltager uden stemmeret i Forretningsudvalgets møder. 
 
Stk. 5

Formanden for Forretningsudvalget kan beslutte at invitere gæster til at overvære møder i Forretningsudvalget. 
 
Stk. 6
Forretningsudvalget træffer beslutning med almindeligt stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme udslagsgivende. 
 
Stk. 7
Forretningsudvalget ansætter en direktør for AOF Danmark, der forestår den daglige ledelse af Landsforbundet. 
 
Stk. 8 
 
Forretningsudvalgets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 
 
Stk. 9  
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 10
Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og fortrolighed er gældende for Forretningsudvalgets medlemmer. 
 
 
§ 7: ØKONOMI
Stk. 1
AOF Danmark tegnes af formand eller næstformand for Hovedbestyrelsen i forening med direktøren. Der kan meddeles prokura. 
 
Stk. 2
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 
Stk. 3
AOF Danmarks regnskaber revideres af den af Hovedbestyrelsen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor, jf. § 5, stk. 15. 
 
 
§ 8: LOKALE ENHEDER

Stk. 1
AOF's lokale enheder er:
- AOF Centre, som af Hovedbestyrelsen er blevet tillagt centerstatus, jf. stk. 6
- Øvrige AOF afdelinger inden for de enkelte centerområder. 
 
Stk. 2
Alle AOF enheder er underlagt AOF Danmarks vedtægter. AOF enhedernes vedtægter skal være i overensstemmelse med AOF Danmarks vedtægter, og skal, for at være gyldige, godkendes af Hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 3
Centre og Afdelinger kan kun oprettes, sammenlægges, spaltes eller nedlægges med godkendelse af Hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 4
Forretningsudvalget kan, med respekt af gældende lovgivning, beslutte at nedlægge en lokal enhed – eventuelt gennem et pålæg om at fusionere  med en anden lokal enhed – eller at sætte enheden under administration af AOF Danmark, hvis enheden efter at have fået mindst 3 skriftlige, begrundede påtaler fra Forretningsudvalget, hver afgivet med mindst 1 måneds varsel, om at rette op på de påtalte forhold, efter Forretningsudvalgets skøn fortsat ikke drives på et forsvarligt økonomisk grundlag eller fortsat undlader at udføre de enheden påhvilende faglige eller administrative opgaver i overensstemmelse med de anvisninger, som AOF Danmarks daglige ledelse har givet, eller i øvrigt varetager opgaverne på en utilstrækkelig måde. Undtagelsesvis og kun i akut opståede situationer, hvor formålet ellers forspildes, kan Forretningsudvalget dog træffe beslutning om de i 1. pkt. omtalte foranstaltninger uden varsel. Hovedbestyrelsen skal omgående orienteres om enhver påtale og enhver foranstaltning, Forretningsudvalget foretager i henhold til nærværende bestemmelse. Ved beslutninger, der træffes af Hovedbestyrelse eller Forretningsudvalg i henhold til nærværende bestemmelse, er medlemmer af Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse, der måtte være berørt af beslutningerne, inhabile, og de kan derfor hverken deltage i behandlingen af eller afstemningen om sådanne spørgsmål. 
 
Stk. 5
Hovedbestyrelsen kan, med respekt af gældende lovgivning, træffe generelle beslutninger, der er gældende for alle de i stk. 1, nævnte enheder, herunder

- overordnet udviklingsstrategi
- landsdækkende medarbejderoverenskomster
- fælles brand- og designmanual, herunder AOF’s logo
- fælles AOF hjemmeside og nødvendige administrative systemer/procedurer. 
 
Stk. 6

Hovedbestyrelsen træffer beslutning om den til enhver tid gældende geografiske inddeling af Danmark i centerområder, medens Forretningsudvalget træffer beslutning om centerstatus for AOF enheder. Hovedbestyrelsen godkender Centrenes vedtægter, der skal indeholde AOF’s standardcentervedtægter. Hovedbestyrelsen vedtager standardvedtægter for Centrene. Ved beslutninger, der træffes af Hovedbestyrelse eller Forretningsudvalg i henhold til nærværende bestemmelse, er medlemmer af Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse, der er berørt af beslutningen, inhabile, og de kan derfor hverken deltage i behandlingen af eller afstemning om sådanne spørgsmål.  
 
Stk. 7
Repræsentanter fra AOF Danmark kan deltage i alle møder i AOF-enheden og har ret til mindst samme indsigt som bestyrelsesmedlemmerne i AOF-enheden. 
 
Stk. 8
Selskaber uanset formen samt foreninger, hvori indgår en eller flere AOF enheder og/eller AOF Danmark, som tilsammen har en dominerende stilling i selskabet, er omfattet af og underlagt AOF Danmarks vedtægter.  Stk. 2, 4-5 samt 7, er tillige gældende for de af nærværende bestemmelse omfattede selskaber m.v. 
 
 
§ 9: SELVEJENDE INSTITUTIONER M.V.
Stk. 1
Til AOF Danmark er knyttet en række selvejende institutioner m.v., der driver daghøjskoler, sprogcentre o.l. Disse institutioner m.v. er suveræne og selvstændige juridiske enheder. Alle de nævnte institutioner m.v. er omfattet af og underlagt AOF Danmarks vedtægter og kan således ikke bringe tilknytningsforholdet til ophør. 
 
Stk. 2
Hovedbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse, henholdsvis tilbagekaldelse af godkendelse samt om vilkårene herfor af de i stk. 1 nævnte institutioner m.v., som er tilknyttet AOF Danmark. 
 
Stk. 3
Andre end de i § 8, stk. 1 og § 9, stk. 1 nævnte enheder kan, hvis de ikke allerede er medlem af eller tilknyttet andre landsdækkende organisationer med samme virksomhedsområder som AOF Danmark, efter Hovedbestyrelsens beslutning tilknyttes AOF Danmark, jf. stk. 1. 
 
 
§ 10: VEDTÆGTER
Stk. 1
AOF Danmarks vedtægter kan kun ændres af Hovedbestyrelsen, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. 
 
 
§ 11: OPLØSNING
Stk. 1
Beslutning om opløsning kræver, at 3/4 af Hovedbestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Blanke stemmer tæller ikke. 
 
Stk. 2
I tilfælde af opløsning anvendes overskuddet i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger i givne tilskud. Øvrige overskud anvendes til folkeoplysende formål. 
 
Stk. 3
Arkivmateriale tilstilles Arbejderbevægelsens arkiv. 
 

§ 12: OVERGANGSBESTEMMELSE
Nærværende vedtægter træder i kraft pr. 1. januar 2019. AOF Danmarks hidtidige bestyrelse er dog bemyndiget til inden dette tidspunkt at træffe beslutning om den geografiske inddeling af Danmark i Centergeografier, om standard centervedtægter, om godkendelse af Centrenes vedtægter og om tildeling af Centerstatus til de enkelte lokale enheder, jf. § 8, stk. 6. Forretningsudvalget bemyndiges til at konsekvensrette AOF Danmarks vedtægter for så vidt angår et eventuelt navneskift for LO. 

 

 

AOF Danmarks Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg

Hovedbestyrelsen er AOF Danmarks øverste myndighed og Forretningsudvalget er AOF Danmarks øverste myndighed mellem hovedbestyrelsesmøderne. Se AOF Danmarks vedtægter her.

Hovedbestyrelsen består af:
- 3 medlemmer udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation
- 2 medlemmer udpeget af Socialdemokratiet
- 1 medlem udpeget af hver af de i §3, stk. 2, nævnte medlemmer 
- De til enhver tid valgte formænd i AOF Centrene 

Forretningsudvalget består af 5-6 medlemmer: 
-  Formanden og næstformand for Hovedbestyrelsen, der er hhv. formand og næstformand for Forretningsudvalget
- 1 medlem fra Hovedbestyrelsen udpeget af LO med mindre Hovedbestyrelsen har valgt en formand eller/og næstformand fra LO
- 1 medlem fra Hovedbestyrelsen udpeget af Socialdemokratiet med mindre Hovedbestyrelsen har valgt en formand eller/og næstformand fra Socialdemokratiet
-. 1 medlem fra Hovedbestyrelsen udpeget af medlemmer iht. § 3, stk. 2, med mindre Hovedbestyrelsen har valgt en formand eller/og næstformand blandt medlemmer iht. § 3, stk. 2
-2 medlemmer fra Hovedbestyrelsen udpeget af centerområderne. De 2 medlemmer, der får flest stemmer, er valgt. Hvert centerområde har én stemme. Udpegning sker for 2 år. Genudpegning kan finde sted. 

Se den fulde liste over medlemmerne her.