Betalingsbetingelser

Tilmelding

Tilmelding til kurser, foredrag og øvrige arrangementer kan foregå ved:

 • telefonisk eller personlig kontakt til den aktuelle AOF afdeling
 • online tilmelding via internettet.
 • NB: ved tilmelding gøres opmærksom på at der KUN kan tilmeldes 1 person af gangen, på hold med tilskud.
  Ønskes flere, tilmeldes de enkeltvis, med navn, fødselsdag, adresse og tlf.
 • Nedsat pris for Rødovreborgere: Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige kan opnå nedsat pris.
  Der skal dog gøres opmærksom på, at der skal forlægges dokumentation for dette ved tilmelding.
  Pensionister: Oplys Cpr. nr. første gang.
  Efterløn: Dokumentation første gang.
  Arbejdsledig: Dokumentation hver gang.
   

For yderligere oplysninger kontakt da vores kontor: 3648 1599

Betaling

Betaling kan foregå ved:

 • personligt fremmøde hos AOF Rødovre
 • betaling af fremsendt girokort

Ved tilmelding via internettet kan der endvidere betales ved:

 • Dankort

Fortrydelse og afmelding

Fortrydelse og afmelding fra kursus, foredrag og øvrige arrangementer kan normalt foregå frem til 14 dage før startdato.
Ved afmelding eller fortrydelse tilbagebetales det indbetalte beløb.
Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Kurser m.m. købt via kursusportalen

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Kurser og andre aktiviteter købt på denne portal er derfor omfattet af denne fortrydelsesret.

Levering

Levering er foretaget når kurset, foredraget eller øvrigt arrangement er igangsat. Der tages forbehold for ændring af undervisningssted og underviser. Ved eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres. Ved aflysning tilbagebetales det indbetalte beløb.

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til AOF Rødovre.

Denne portal drives af:
AOF Rødovre
Gunnekær 70
2610 Rødovre
CVR-nr. 32859313

Persondataaforordningen

Information om behandling af modtagne personlige oplysninger om dig hos AOF Rødovre

Ifølge loven om behandling af personoplysninger, “Persondataloven”, har en person ret til at blive orienteret om indsamling af og enhver form for håndtering af oplysninger om den pågældende. Formålet med teksten her er at give dig en sådan orientering. Oplysningerne gives til alle, der deltager i undervisning hos AOF Rødovre og tilgængelige på vores website: https://roedovre.aof.dk/

Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne vil fortrinsvis være indsamlet hos dig selv, men kan også være indsamlet hos – eller modtaget fra - andre, fx din kommune, folkeregisteret, dit UU center eller din arbejdsgiver.

Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysningerne bruges fx til at administrere dit undervisningsforløb, til at vurdere om du opfylder/fortsat opfylder betingelserne for at kunne få undervisning eller kunne modtage rabat (PEA), SU eller SVU.

Vores revision kan få adgang til oplysninger om dig i forbindelse med gennemførelse af en kontrol. Det kan ligeledes Rødovre Kommune, hvorfra vi får tilskud til vores aktiviteter jf. Folkeoplysningsloven.

Vi kan endvidere være forpligtet til at give visse af disse oplysninger videre til din bopælskommune (uden for Rødovre), din arbejdsgiver, dit jobcenter, UU vejledning eller SU-styrelsen. Det samme kan være tilfælde, når vi samarbejder med andre AOF-afdelinger om køb af kursustilbud hos dem.

Hvilke oplysninger er der tale om?

Oplysningerne kan være dels almindelige oplysninger, dels følsomme og andre rent private oplysninger. 

Som eksempler kan nævnes: navn, adresse, personnummer, mailadresse, mobil, en evt. deltagerbetaling, dit fremmøde, dit studieforløb/progression og dine test- og eksamensresultater eller dit forsørgelsesgrundlag.

Hvad har du ret til?

Hvis der behandles oplysninger om dig, har du som udgangspunkt efter principperne i loven ret til:

 • efter ønske at få indsigt i de oplysninger om dig, der behandles
 • at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne om dig
 • at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger. Det samme gælder for oplysninger om dig, der på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Hvor kan du henvende dig med en eventuel klage?

AOF Rødovre har rollens som dataansvarlig for de registrerede oplysninger, mens fx Rødovre Kommune har rollen som databehandler.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet. Oplysninger om Datatilsynet kan du finde online på: www.datatilsynet.dk.

Hvem kan orientere dig om registrering og anden behandling af oplysninger om dig?

Du kan få nærmere oplysninger om foretagne registreringer af oplysninger om dig og om anden behandling af oplysningerne ved henvendelse til os på telefon 36 48 15 99.