Betalingsbetingelser og tilmelding

Du kan tilmelde dig vores hold på følgende måder:

• Besøg os på Højnæsvej 63-1 i Rødovre mandag til torsdag kl. 10.00-14.00. Her kan du betale med dankort, MobilePay eller med kontanter.

• Gå ind på www.aof.dk/rodovre, hvor du kan betale med dankort eller vælge at få tilsendt indbetalingskode/faktura.

• Send en mail til 2610@aof.dk Oplys holdnummer, navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

• Ring til os på telefon 3648 1599 og reserver plads, så sender vi indbetalingskode/faktura.

MØDEKORT
Du modtager automatisk relevante oplysninger om holdet, når du tilmelder dig via nettet. I oplysningerne er angivet tid og sted. Ved ændringer - som f.eks. ændret dato eller sted -  modtager du en mail eller sms.

KURSUSPRISER
Prisen på kurserne er beregnet ud fra antal lektioner, lokaleomkostninger og eventuelle materialeudgifter. På visse
hold gives nedsat pris til Pensionister, Efterlønsmodtagere, Arbejdsledige og personer på overgangsydelse til borgere bosiddende i Rødovre.

DOKUMENTATION
• Pensionister: Oplys cpr. nr.
• Efterløn: Dokumentation evt. i form af lønseddel.
• Arbejdsledig: Dokumentation skal forevises/sendes hver
sæson.
• Personer på overførselsindkomst: Dokumentation skal
forevises/sendes hver sæson.


DELTAGERE FRA ANDRE KOMMUNER
Udenbys deltagere er velkomne, men skal opgive cpr. nr. ved tilmelding til kurser. Bemærk: Der ydes ikke nedsat pris (PEA) for udenbys deltagere.

MATERIALER OG BØGER
Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med underviseren. I nogle kurser er der medregnet en udgift til materialer i kursusgebyret, som skal betales af alle. I PEA-prisen medregnes den fulde materialeudgift.

HOLDSTART
Første mødedato er anført ved det enkelte hold.

PERSONDATA
Ved tilmelding til et kursus eller arrangement hos AOF i
Rødovre giver du samtykke til, at AOF videregiver dine data
til Rødovre Kommune for at få refusion efter folkeoplysningslovens regler.

RYGNING
Rygning er ikke tilladt på skolernes matrikler eller i bygninger, hvor AOF afholder undervisning.

SMÅ HOLD PÅ SÆRLIGE VILKÅR
Hensyntagende hold eller handicaphold er kurser for deltagere, som har behov for individuel undervisning. Da
der ydes særlige tilskud til disse kurser, kræves underskrift for deltagelse på disse hold. En deltager indgår i beregningen, hvis den pågældende skriftligt over for aftenskolen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne. Underskriften er på tro og love, da det er deltagerens egen vurdering, der ligger til grund for, hvilket behov vedkommende har.

AFMELDING OG AFLYSNING
Du kan afmelde dig et hold indtil 14 dage før planlagt holdstart, med mindre en længere frist er oplyst. Du får dine
penge retur – fratrukket et administrationsgebyr på kr. 100,-.
Ved afmelding senere end 14 dage før start betales kursusgebyret ikke retur.
Dette gælder også i de tilfælde, hvor en deltager bliver forhindret i at møde op – uanset årsag. Bemærk: I mange tilfælde har køber 14 dages fortrydelsesret ved handel på nettet. Undtaget herfra er blandt andet køb af fritids- og kulturtilbud. (Se www.forbrug.dk under ’fortrydelsesret’).
Hvis et hold aflyses, bliver du tilbudt at gå på et andet hold eller få dine penge retur.
OBS! Tilmeldinger til ture, arrangementer og rejser er bindende ved tilmelding.

FORBEHOLD
Der tages forbehold for ændring i annonceret underviser, udsættelse af undervisning (mødegange), flytning af undervisning, ændringer som følge af eksterne begivenheder, som AOF ikke er herre over (f.eks. ekstremt vejrlig, epidemier, bygningsskader) og evt. lovændringer. Der tages forbehold for evt. trykfejl i program og i annonceringen på nettet.

FERIER OG FRIDAGE
Efterårsferie: 16/10 - 24/10
Juleferie: 18/12 - 2/1
Vinterferie: 19/2 - 27/2
Påskeferie: 9/4 - 18/4
Store Bededagsferie: 13/5 - 15/5
Kristi Himmelfartsferie: 26/5 - 29/5
Pinse: 4/6 - 6/6
Sommerferie begynder: 25/6
På enkelte hold undervises i ferier.

BANK
Reg. 5329 kontonr. 0357552

AOF RØDOVRES BESTYRELSE
Formand Ole Gjøl kan kontaktes på tlf.: 2360 0423 eller
på mail: kuhlmeier@post.tele.dk
Bestyrelsen består derudover af:
Søren Skov Petersen
Steen Skriver Rasmussen
Lennart Ramstrup
Peter Folmer Posgaard og
Bente Christiansen (deltagerrepræsentant)

KONTORTIDER
Mandag-torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag lukket

Persondataaforordningen

Information om behandling af modtagne personlige oplysninger om dig hos AOF Rødovre

Ifølge loven om behandling af personoplysninger, “Persondataloven”, har en person ret til at blive orienteret om indsamling af og enhver form for håndtering af oplysninger om den pågældende. Formålet med teksten her er at give dig en sådan orientering. Oplysningerne gives til alle, der deltager i undervisning hos AOF Rødovre og tilgængelige på vores website: https://roedovre.aof.dk/

Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne vil fortrinsvis være indsamlet hos dig selv, men kan også være indsamlet hos – eller modtaget fra - andre, fx din kommune, folkeregisteret, dit UU center eller din arbejdsgiver.

Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysningerne bruges fx til at administrere dit undervisningsforløb, til at vurdere om du opfylder/fortsat opfylder betingelserne for at kunne få undervisning eller kunne modtage rabat (PEA), SU eller SVU.

Vores revision kan få adgang til oplysninger om dig i forbindelse med gennemførelse af en kontrol. Det kan ligeledes Rødovre Kommune, hvorfra vi får tilskud til vores aktiviteter jf. Folkeoplysningsloven.

Vi kan endvidere være forpligtet til at give visse af disse oplysninger videre til din bopælskommune (uden for Rødovre), din arbejdsgiver, dit jobcenter, UU vejledning eller SU-styrelsen. Det samme kan være tilfælde, når vi samarbejder med andre AOF-afdelinger om køb af kursustilbud hos dem.

Hvilke oplysninger er der tale om?

Oplysningerne kan være dels almindelige oplysninger, dels følsomme og andre rent private oplysninger. 

Som eksempler kan nævnes: navn, adresse, personnummer, mailadresse, mobil, en evt. deltagerbetaling, dit fremmøde, dit studieforløb/progression og dine test- og eksamensresultater eller dit forsørgelsesgrundlag.

Hvad har du ret til?

Hvis der behandles oplysninger om dig, har du som udgangspunkt efter principperne i loven ret til:

  • efter ønske at få indsigt i de oplysninger om dig, der behandles
  • at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne om dig
  • at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger. Det samme gælder for oplysninger om dig, der på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Hvor kan du henvende dig med en eventuel klage?

AOF Rødovre har rollens som dataansvarlig for de registrerede oplysninger, mens fx Rødovre Kommune har rollen som databehandler.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet. Oplysninger om Datatilsynet kan du finde online på: www.datatilsynet.dk.

Hvem kan orientere dig om registrering og anden behandling af oplysninger om dig?

Du kan få nærmere oplysninger om foretagne registreringer af oplysninger om dig og om anden behandling af oplysningerne ved henvendelse til os på telefon 36 48 15 99.